Nut en noodzaak van een aandeelhoudersovereenkomst

Succes is het belangrijkste doel waarnaar wordt gestreefd bij het aangaan van een samenwerking. Daarbij komt het regelmatig voor dat ondernemers een samenwerking aangaan en dat de partners besluiten de bedrijfsactiviteiten in de BV-vorm uit te oefenen. De basis voor de afspraken bij een samenwerking in de BV-vorm worden bij de oprichting van de BV vastgelegd in de statuten. In de statuten van een BV worden allerlei bepalingen opgenomen, maar niet alle afspraken tussen de partners kunnen in de statuten worden vastgelegd. Uit de praktijk blijkt dat veel partners nalaten om nog aanvullende werkafspraken te maken. Zolang het goed gaat met de onderneming zal het ontbreken van aanvullende afspraken niet tot problemen leiden.

Kantoor Juridisch Raadsman vindt het verstandig en nuttig dat zakelijke partners bij het aangaan van een samenwerking alvast rekening houden met mogelijke toekomstige omstandigheden en ontwikkelingen die het succes van de onderneming zouden kunnen aantasten. Zo zal door vooraf duidelijke schriftelijke afspraken te maken mogelijke toekomstige zakelijke geschillen voorkomen kunnen worden. In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen diverse afspraken worden vastgelegd die niet in de statuten van de vennootschap is geregeld. Afspraken die vooraf en in goed overleg zijn vastgesteld, zodat bij veelal minder prettige omstandigheden kan worden terug gevallen op hetgeen vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Een goede aandeelhoudersovereenkomst kan derhalve in geval van mogelijke conflicten onnodige discussie en kosten voorkomen.

Het is in de praktijk gebruikelijk is dat de aandelen van de Werk-BV gehouden worden door een persoonlijkeAandeelhoudersovereenkomst houdstermaatschappij van de partners. In dat verband dient men zich te realiseren dat de blokkeringsregeling in de statuten van de werkmaatschappij betreffende de verkoop of vervreemding van aandelen niet van toepassing is op het niveau van de Holding-BV. Dit heeft tot gevolg dat eventuele problemen over dat aandeelhouderschap niet op basis van de statuten van de werkmaatschappij opgelost kunnen opgelost. Het is dan ook zinvol en noodzakelijk dat in het geval dat de partners/aandeelhouders gebruik maken van een personal holding om op het niveau van de holdings een aandeelhoudersovereenkomst af te sluiten. Hiermee wordt voorkomen dat een van de partners de aandelen van zijn holding aan een derde/vreemde verkoopt, waardoor de andere partner indirect en ongewild met die derde/vreemde wordt geconfronteerd.

In een goed opgestelde aandeelhoudersovereenkomst moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat een van de partners/aandeelhouders na verloop van tijd in geval van een “gouden bod” zijn aandelen aan een geïnteresseerde derde/koper zal willen verkopen. Voor die situatie dient in de aandeelhoudersovereenkomst in elk geval de volgende bepalingen te worden opgenomen.

Tag-along

Is het gewenst dat, indien een aandeelhouder zijn/haar aandelen in een het geval van een “gouden bod” wenst over te dragen aan een derde, te bepalen dat hij/zij dat niet mag doen zonder dat ook de andere aandeelhouders de mogelijkheid krijgen hun aandelen over te dragen?

Drag-along

Is het gewenst dat, indien een aandeelhouder zijn/haar aandelen in een het geval van een “gouden bod” wenst over te dragen aan een derde, indien die derde uitsluitend geïnteresseerd is in overname van alle aandelen om te bepalen dat een minderheidsaandeelhouder gedwongen kan worden de door hem of haar gehouden aandelen eveneens te verkopen?

Uittreding en financiering

Als een aandeelhouder de aandelen aangeboden krijgt, is het nog maar de vraag of hij/zij ook in staat is om ze af te nemen, omdat de waarde van het aandelenpakket betaald zal moeten worden. De overnemer zal naar alle waarschijnlijk daarvoor benodigde gelden niet in contanten ter beschikking hebben, zodat er een financieringsprobleem kan ontstaan. Als de overnemer de financiering niet rond krijgt, zouden de aandelen toch nog aan een derde aangeboden kunnen worden. Is het raadzaam om ter zake in de aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk af te spreken dat in geval van een aanbieding de andere partner(s) de koopsom in termijnen mag betalen?

De te regelen onderwerpen

In een uitgebreide en gedetailleerde aandeelhoudersovereenkomst zal teneinde op adequate wijze op bepaalde omstandigheden en situaties in te kunnen inspelen de volgende onderwerpen geregeld kunnen worden:

  1. is het gewenst om aandeelhouders – als de liquiditeit of solvabiliteit van de onderneming dat vereist – te verplichten een extra bedrag aan kapitaal bij te storten. Is het daarbij raadzaam om af te spreken dat de aandeelhouder die niet wenst bij te storten, het recht op extra aandelen zal worden ontnomen waardoor zijn/haar belang verwatert;
  2. is het gewenst om een bijzondere aanbiedingsplicht af te spreken in “good leaver” en “bad leaver” situaties;
  3. is  het gewenst om de wijze en methode van waardebepaling en daarmee de koop- en verkoopprijs van de aandelen in geval van een bad leaver situatie vooraf af te spreken;
  4. is het gewenst een specifieke shoot-out clausule op te nemen;
  5. is het gewenst af te spreken dat een nieuwe toetreder verplicht zal worden om zich te binden aan de aandeelhoudersovereenkomst;
  6. dienen er concrete en duidelijke afspraken te worden gemaakt ten aanzien van te volgen dividendbeleid, welk percentage van de winst zal worden gereserveerd ter versterking van het eigen vermogen en daarmede de verbetering van de solvabiliteit;
  7. is het gewenst of noodzakelijk om de positie van de minderheidsaandeelhouder te beschermen;
  8. is het opnemen van een geschillenregeling gewenst;
  9. is het gewenst om geval van arbeidsongeschiktheid van een van de partners vooraf afspraken te maken;
  10. is het gewenst om afspraken te maken ten aanzien van de wijze waarop nieuwe activiteiten gefinancierd zullen worden.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail!