Als u een factuur van uw accountant, fiscalist, advocaat of andere dienstverlener ontvangt en een deel van het honorarium betreft de vergoeding voor privé diensten, ofwel diensten die tevens een privé karakter hebben, dan kan er gedeeltelijk géén aftrek van BTW voorbelasting plaatsvinden.

De Hoge Raad heeft onlangs op 29 april jl. bevestigd dat een BV de door de advocaten gedeclareerd honorarium voor zover deze zien op privé aangelegenheden van de DGA niet als BTW voorbelasting mocht aftrekken. Het causaal verband tussen de kosten van de diensten van de advocaten betreffende de procedures van de DGA en de economische activiteit van de BV (stelling: zonder de onderneming zouden er immers geen juridische procedures zijn geweest) is geen rechtstreeks en onmiddellijk verband, zoals vereist volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU van 21 februari 2013 in de zaak Becker C-104/12 (ECLI:EU:C:2013:99).

Uitgaven zijn als “bedrijfskosten“ aftrekbaar indien zij zijn gedaan in het kader van de onderneming. Daarbij is van belang dat de fiscus het ondernemersbeleid niet mag toetsen. Populair gezegd: de fiscus mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Zo wordt voorkomen dat kosten niet aftrekbaar zijn, omdat deze kosten bij een beter ondernemersbeleid niet zouden zijn gemaakt. De grens van het vrije ondernemersbeleid ligt daar, waar geen enkel redelijk denkend ondernemer zo’n beleid zou voeren. De vraag of bepaalde kosten als bedrijfskosten kunnen worden aangemerkt, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de desbetreffende kosten “dienstbaar” zijn aan het bedrijf. Uitgaven worden pas als bedrijfskosten aangemerkt indien de desbetreffende uitgaven nodig, respectievelijk van nut zijn voor het realiseren van de omzet. Anders gezegd: zijn de kosten nodig voor het realiseren van bedrijfsopbrengsten. Kosten die uitsluitend een zakelijk karakter hebben mogen uiteraard als bedrijfskosten worden opgevoerd. Anderzijds zullen kosten die tevens een privé karakter hebben slechts gedeeltelijk of helemaal niet aftrekbaar zijn. Kosten die naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld doordat de ondernemer als privépersoon voordeel van heeft zijn gedeeltelijk aftrekbaar. Van deze kosten is uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar.

Uitgangspunt bij de beoordeling of als kosten van de onderneming opgevoerde posten als zodanig aanvaard kunnen worden, is of de desbetreffende uitgaven op zakelijke gronden zijn gedaan, dat wil zeggen met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Bovendien mag er geen wanverhouding zijn tussen het (geringe) nut van die kosten in verhouding tot de omvang ervan. Indien er sprake is van een wanverhouding en de uitgaven mede plaats vinden op grond van persoonlijke motieven, zal de belastingdienst zich op het standpunt kunnen stellen dat een deel van de uitgaven, bezien in samenhang en onderling verband, niet alleen een zakelijk belang dienen, maar tevens hebben gediend ter bevrediging van de persoonlijke behoeften.

Kortom: kosten die naast een zakelijk karakter ook een persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld doordat de ondernemer als privépersoon voordeel van heeft zijn dus gedeeltelijk aftrekbaar. Van deze kosten is uitsluitend het zakelijke deel aftrekbaar. Van kosten die zowel een zakelijk als een privé karakter hebben, is alleen het zakelijk deel aftrekbaar. Als het persoonlijk karakter overheers, dan zijn die kosten helemaal niet aftrekbaar. Het privé-element dient te worden gesteld op de besparingswaarde, dan wil zeggen dat deel van de kosten voor het privé-genot dat jezelf niet hoeft uit te geven. Het ligt op de weg van een belastingplichtige, die de voorbelasting in aanmerking wil nemen, om het deel dat als zakelijk aangemerkt dient te worden aannemelijk te maken.

TIP: laat u adviseren door een van onze deskundige  fiscalisten, omdat die een juiste inschatting kan maken van eventuele risico’s en u kan adviseren op welke wijze die risico’s eventueel voorkomen of ingeperkt kunnen worden.