Uitleg contra proferentem

In geval van twijfel over de betekenis van een beding prevaleert de voor de consument meest gunstige interpretatie!

In de praktijk komt het regelmatig voor dat  in algemene voorwaarden een beding is opgenomen die niet eenduidig uit te leggen is, omdat het beding niet duidelijk of nauwkeurig is geformuleerd en daardoor voor meerdere uitleg vatbaar.  In dat verband is van belang dat in de EG Richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, voorwaarden steeds duidelijk en begrijpelijk geformuleerd dienen te zijn en dat in geval van twijfel over de betekenis van een beding prevaleert de voor de consument meest gunstige interpretatie. Deze regel uit de Richtlijn is per 17 november 1999 in de afdeling over algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek geïmplementeerd (art. 6:238 lid 2 BW). Deze wijze van uitleg wordt de uitleg contra proferentem genoemd. De uitleg contra proferentem houdt in dat een onduidelijkheid in de algemene voorwaarden ten nadele van de opsteller van de voorwaarden wordt uitgelegd. De rechtvaardiging voor de uitleg contra proferentem is dat degene die de dubbelzinnige tekst heeft opgesteld (doorgaans: de leverancier, producent of dienstverlener) op de spreekwoordelijke blaren moet zitten. De opsteller van de voorwaarden had het immers in zijn macht om de bedingen scherper te formuleren en onduidelijkheden te voorkomen.

De uitleg contra proferentem dient naar mijn mening in de verhouding tussen een leverancier/producent/dienstverlener en een consument als een rechtsregel te worden aangemerkt, zodat bij twijfel over de betekenis van een beding altijd de voor de consument meest gunstige uitleg dient te prevaleren.  Sterker nog: als in algemene voorwaarden onduidelijke informatie vermeld staat als bedoeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code, zouden die mededelingen weleens misleidend en daardoor oneerlijk kunnen zijn in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code.

Bepalingen in algemene voorwaarden dienen op duidelijke, precieze en op ondubbelzinnige wijze te worden geformuleerd. Voorkomen dient te worden dat er bij de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende consument verwarring kan ontstaan over de betekenis van een beding, begrip of term. Immers, de behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende consument, mag vertrouwen op de tekstuele/letterlijke betekenis van een beding, begrip of term de bedoeling van de leverancier/producent op een juiste en volledige wijze weergeeft.