Restitutie kinderopvangtoeslag: wanneer en hoe?

De Commissie Donner (Adviescommissie uitvoering toeslagen) heeft in haar eindadvies van 12 maart 2020 geconcludeerd dat Belastingdienst/Toeslagen bij het beoordelen en toekennen van kinderopvangtoeslagen vooringenomen heeft gehandeld. Bovendien boden...

Lees meer

Gemist woongenot: is vergoeding mogelijk?

Gemist onstoffelijk voordeel (genotsderving) kwalificeert als vermogensschade, het laat zich kwantificeren aan de hand van de gelden die ter verkrijging van dat voordeel tevergeefs zijn besteed. Een aanspraak op een nog niet genoten onstoffelijke pre...

Lees meer

No Cure No Pay

Het adviesbureau Juridisch Raadsman is bereid om zaken/kwesties die daarvoor geschikt zijn gedeeltelijk op “No cure No pay” basis aan te nemen. Kantoor Juridisch Raadsman adviseert en procedeert onder andere over contractenrecht (wanprestatie, non-co...

Lees meer

Wanneer is een belastingvrije aandelenruil mogelijk?

Bij een aandelenfusie worden aandelen van de Werk-BV geleverd aan de Holding-BV, gevolgd door een emissie (uitgifte) van aandelen van de Holding-BV. De aandelen van de Werk-BV worden als het ware ingeruild tegen aandelen in de Holding-BV. Juridisch n...

Lees meer

AVG, privacy en camerabeelden

De bescherming van persoonsgegevens en privacy is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AVG is van toepassing op de geheel of gedeeltelijke geautomatise...

Lees meer

Wet Bibob en het zakelijk samenwerkingsverband

De Wet Bibob beoogd te voorkomen dat door het verlenen van vergunningen de overheid onbedoeld criminele activiteiten zou kunnen faciliteren. De Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in het leven geroepen o...

Lees meer

Nut en noodzaak aandeelhoudersovereenkomst

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat met elkaar samenwerkende ondernemers hun joint-venture samenwerking in de BV-vorm gieten, maar daarna verzuimen om hun samenwerking en de impliciet aan die samenwerking ten grondslag liggende afspraken en v...

Lees meer

Bedrijfsfraude: wat moet een slachtoffer doen?

Er is sprake van fraude indien een werknemer bewust en opzettelijk een misleidende handeling verricht om daarmede een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen (zichzelf te verrijken) en voorzienbaar is dat het bedrijf door die misleidende handeli...

Lees meer

Onduidelijke contractsbepaling: hoe uit te leggen?

Het komt in de dagelijkse praktijk met enige regelmatig voor dat contracterende partijen niet in staat zijn om alle nuances die van belang zijn in een goed en niet voor meerdere interpretaties vatbaar contract te verwerken. Naar geldend recht gaat he...

Lees meer