bestuursrecht

Bestuurrecht – Juridische Relaties – Overheid en Burgers

Het bestuursrecht regelt de juridische relaties tussen de overheid en de burger. Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de burger diep raken. Het materiële bestuursrecht betreft door de overheid in het algemeen belang aan burgers opgelegde verplichtingen en is in diverse afzonderlijke wetten geregeld. Het formeel bestuursrecht regelt de wijze waarop bestuursorganen bij het vervullen van hun bestuurlijke taken dienen te handelen. Het formele bestuursrecht is hoofdzakelijk in de Algemene Wet Bestuursrecht geregeld. De Awb bevat onder meer de regels over de wijze waarop een besluit genomen moet worden, alsmede de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking staan zoals bezwaar en beroep.

Besluiten van de overheid kunnen de belangen van de burger diep raken. Zo valt bijvoorbeeld te denken aan het besluit van een gemeente uw aanvraag voor vergunning niet te honoreren, het besluit van het UWV tot het beëindigen van een WW-uitkering of een probleem met een bijstandsuitkering (Participatiewet) die wordt gekort of stopgezet of wanneer de aanvraag niet wordt gehonoreerd. Ook belastingzaken vallen onder de noemer bestuursrecht.

Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd en is een onderdeel van het publiekrecht.  De bestuursrechter is bij uitsluiting van de civiele rechter bevoegd om kennis te nemen van geschillen over het bestuursrecht.

TIP: Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente is het in veel gevallen mogelijk een bezwaar of beroepschrift (binnen zes weken) tegen een besluit van de overheid in te dienen om het besluit ongedaan te maken.

Bezwaar of beroep

Mocht u geconfronteerd worden met een besluit van de overheid zoals de gemeente of het UWV, dan kunnen de juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman u bijstaan in uw bezwaar of beroep tegen het besluit. Zo kan de jurist namens u een bezwaar of beroep instellen, samen met u een hoorzitting bijwonen en indien nodig een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank teneinde de gevolgen van het besluit tijdelijk tegen te gaan.

Indien in eerste aanleg het besluit niet is heroverwogen op voor u gunstige wijze, bestaat de mogelijkheid om tegen het besluit in beroep te gaan bij de rechtbank of in appel bij de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep.

Meer weten? Bel of stuur een e-mailbericht!