Financiële Geschillen Particulieren

In onze huidige samenleving komt iedere particulier weleens in aanraking met een financiële dienstverlener. Een particulier zal als eigen woning bezitter vaak behoefte hebben aan een goed hypotheekadvies, of behoefte hebben aan begeleiding en bemiddeling bij het tot stand komen van een kredietovereenkomst.
In het Burgerlijk Wetboek is ten aanzien van de wijze waarop een dienstverlener zijn werkzaamheden dient te verrichten uitdrukkelijk bepaald dat de financiële dienstverlener de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen. Uit deze zorgplicht vloeit voort dat op een bekwaam handelende en deskundig handelende opdrachtnemer de verplichting rust tot:

 1. het verstrekken van juiste en volledige inlichtingen;
 2. het in acht nemen van zijn onderzoekverplichting;
 3. het naleven van zijn waarschuwingsverplichting.

Het begrip de “de zorg van een goed opdrachtnemer” is in de rechtspraak verder uitgekristalliseerd. Daaruit blijkt dat van een bekwaam handelende en redelijk handelende financieel dienstverlener in de uitvoering van zijn werkzaamheden (o.a. adviseren en begeleiden bij financiële transacties) verwacht mag worden dat:

 1. hij zich terdege verdiept in de persoonlijke omstandigheden van de cliënt en de cliënt de nodige informatie dient te verstrekken zodat deze een gedegen keuze kan maken;
 2. de aan de cliënten verstrekte informatie volledig, juist, ondubbelzinnig en duidelijk is;
 3. bij de uitvoering van opdrachten van een cliënt, niet alleen de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen, maar dat tevens naar beste vermogens met de belangen van de cliënt rekening zal houden (bewakingsplicht van termijnen);
 4. anders dan bij zuivere informatieverstrekking zal de advisering uitdrukkelijk toegesneden zijn op de persoonlijke en specifieke omstandigheden van de cliënt;
 5. cliënten uitdrukkelijk, op indringende wijze en in niet mis te verstane bewoordingen waarschuwt voor eventuele risico’s

Kortom:  Verder is een financieel adviseur verplicht om ervoor te zorgen dat de cliënt de inhoud van de door hem verstrekte informatie begrijpt. Bovendien is de dienstverlener verplicht om de cliënt tegen voorzienbare risico’s te beschermen en te waarschuwen. De zorgvuldigheidsplicht brengt ook mee dat een adviseur zijn cliënt daarbij niet onnodig blootstelt aan voorzienbare en vermijdbare risico’s.

De juristen van Kantoor Juridisch Raadsman hebben ruime ervaring in het geven van juridisch advies en ondersteuning bij:

 1. geschillen met hypotheekadviseurs en banken (Dexia-zaak?);Financiële Geschillen
 2. geschillen met verzekeringsmaatschappijen (woekerpolis?);
 3. verzaken zorgplicht door notarissen, makelaars en taxateurs;
 4. het opstellen van leningsovereenkomsten;
 5. het innen van opeisbare termijnen van leningen;
 6. de onderhandeling met debiteuren omtrent betalingen;
 7. het indienen van klachten bij geschilleninstanties.

De juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman kunnen u daarnaast bijstaan in civiele procedures die tot de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbanken behoren.

Meer weten? Bel ons of stuur een e-mail!