Nieuws

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Het is betrekkelijk eenvoudig om een besloten vennootschap te liquideren als de vennootschap niet (langer) over baten beschikt. Daarvoor is een besluit van de vergadering van aandeelhouders tot ontbinding van de vennootschap voldoende. Door dit beslu...

Lees meer

HOE VER STREKT DE ZORGPLICHT VAN EEN AANNEMER?

Wanneer en op welke gronden kan een professionele aannemer het verwijt worden gemaakt dat hij tekort geschoten is in de nakoming van de aannemingsovereenkomst. In zijn algemeenheid geldt dat een aannemer verwijtbaar en toerekenbaar tekort geschoten i...

Lees meer

Onrechtmatige publicatie en vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting wordt universeel gezien als een noodzakelijk instrument voor de belangrijke rol als “public watchdog” die een klokkenluider vervult in een democratische samenleving. De vrijheid van meningsuiting is een hoeksteen van de ...

Lees meer

Onbevoegde vertegenwoordiging, wel of niet gebonden?

De hoofdregel is dat een partij niet gebonden is aan een overeenkomst als deze is aangegaan door iemand die niet bevoegd is deze partij te vertegenwoordigen, omdat in beginsel een overeenkomst namens een partij slechts worden gesloten door een persoo...

Lees meer

Wanneer is de BV-vorm fiscaal aantrekkelijk?

Het belangrijkste motief om een onderneming in een BV uit te oefenen, is het eventueel te behalen fiscaal voordeel. Door het lage VPB-tarief van 20%, zou wellicht een financieel voordeel gerealiseerd kunnen worden. LET OP!  De eenmanszaak is door de ...

Lees meer

De TBS-regeling; doel en nut?

Terbeschikkingstellingsregeling is een anti misbruikbepaling. Indien een particulier vermogensbestanddelen bezit die geen deel uitmaken van het verplicht vermogen van een onderneming, dan vormen deze vermogensbestanddelen voor de inkomstenbelasting m...

Lees meer