Ondernemingsrecht

De juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het ondernemingsrecht en kunnen daardoor strategisch en inhoudelijk advies van hoge kwaliteit in ondernemingsrechtelijke zaken aan ondernemers verstrekken. Het ondernemingsrecht kent een breed spectrum van zaken en betreft kort gezegd alle zaken waarmee een ondernemer te maken kan krijgen: vanaf het opstarten van een eenmanszaak tot het plannen en opzetten van een houdsterstructuur. Van een aandeelhoudersgeschil tot de beëindiging van een commerciële samenwerking.

Tot het terrein van het ondernemingsrecht behoort onder andere:

i. advies omtrent de rechtsvormkeuze;
ii. advies bij overnames, joint venture en fusies;
iii. opzetten van vennootschapsstructuren;
iv. opstellen van een samenwerkingsovereenkomst;
v. advies omtrent vernietiging van besluiten;
vi. aandeelhoudersgeschil en uitkopen aandeelhouder;
vii. geschil met bestuurder en ontslag;
viii. geschillen tussen de firmanten-vennoten van een VOF;
ix. ontbinding vennootschap onder firma of BV.

Oprichting vennootschap

In zijn algemeenheid vorm de oprichting van een BV slechts een beginpunt. Omdat in de statuten niet alles geregeld kan worden zullen na de oprichting  van een BV tevens diverse contracten opgesteld moeten worden. Onder andere: aandeelhoudersovereenkomst, beheersovereenkomst en managementovereenkomst. Deze contracten zijn van belang teneinde mogelijk toekomstige conflicten te voorkomen. Bij geschillen zijn de afspraken die in voormelde contracten zijn afgesproken vaak van doorslaggevende betekenis.

Ook na de oprichting zijn er tal van situaties denkbaar waarbij een ondernemer behoefte zou kunnen hebben aan juridisch advies en bijstand, zoals de herstructurering van een bedrijf of advies bij een geschil tussen aandeelhouders of vennoten of het voorbereiden van een aandeelhoudersvergadering. In geval van een deadlock situatie (impasse vanwege 50%/50% verdeling) zijn er verschillende gerechtelijke procedures denkbaar. Het opstarten van een civiel kort geding (een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indien er een spoedeisend belang is) is een van de mogelijkheden.

Aandeelhoudersovereenkomst

Als een B.V. meer dan één aandeelhouder heeft, is het van belang dat de afspraken tussen de aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd worden. Daarin mogen afspraken worden opgenomen die in strijd zijn met de statuten of de wettelijke regeling (contractsvrijheid van partijen). Hoewel in de wet diverse regels over de verhoudingen tussen aandeelhouders en – in geval van B.V. ’s – bepalingen die de statuten moeten bevatten om de overdraagbaarheid te beperken, daarmee is niet gezegd dat de aandeelhouders afwijkende afspraken mogen teneinde de werking van de wettelijke voorschriften te beperken.

Geschillen tussen aandeelhouders

Uit de praktijk blijkt dat na verloop van tijd veelal als gevolg van inzicht ten aanzien van het te voeren ondernemingsbeleid tussen partners conflicten kunnen ontstaan. In geval van een ruzie is het zoeken naar een voor beide partijen bevredigende en haalbare oplossing geboden. Dat voorkomt kostbare procedures en onnodige frustraties. Bij geschillen tussen aandeelhouders zijn de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst vaak van essentieel belang. Verder is het belangrijk om indien een partij bij een aandeelhoudersovereenkomst de daarin gemaakte afspraken niet langer nakomt, om onverwijld en adequaat te reageren.

De ondernemingsrecht juristen van Kantoor Juridisch Raadsman hebben ruime ervaring in het ondersteunen van bedrijven in bijzondere situaties en crisissituaties, zoals geschillen tussen directie en aandeelhouders of aandeelhouders onderling. Of het nu een advieskwestie of procesvertegenwoordiging in een procedure betreft, wij staan voor u klaar.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail!