INTAKE  PROCEDURE

Als u wilt weten of ons kantoor iets voor u kan betekenen, neem dan snel even contact op voor een vrijblijvend, ongedwongen en kosteloos kennismakings- en oriënterend gesprek. Elk verzoek om juridische dienstverlening begint met een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. Vrijwel direct nadat uw vraag om rechtshulp of juridisch advies door ons is ontvangen, zal door een van onze juristen telefonisch contact met u worden opgenomen.

Tijdens het oriënterend gesprek wordt:

i. geïnventariseerd welke feiten en omstandigheden van belang zijn;

ii. het toepasselijk toetsingskader beknopt in kaart gebracht;

iii. u direct duidelijkheid gegeven over de haalbaarheid van uw zaak;

iv. de vervolgstappen zo volledig mogelijk aangegeven;

v. beoordeeld op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn;

vi. de te verwachten kosten zo nauwkeurig mogelijk begroot.

Adviesbureau Juridisch Raadsman is zeer interessant voor MKB-ondernemers en personen die zelf alle kosten van juridische dienstverlening dienen te betalen, omdat zij niet verzekerd zijn voor de kosten van rechtsbijstand of niet voor een toevoeging in aanmerking komen. De juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman gebruiken geen onnodige of ingewikkelde juridische termen en staan bekend om hun concrete, heldere en begrijpelijke adviezen

Kantoor Juridisch Raadsman

Onze juristen geven advies in begrijpelijke taal en nemen voldoende tijd om een zaak zorgvuldig en uitgebreid met u te bespreken. Wij zoeken bij voorkeur naar oplossingen die effectief zijn en vanuit een kostenoogpunt de voorkeur genieten. U kunt van adviesbureau Juridisch Raadsman een  oplossingsgerichte, efficiënte en pragmatische aanpak van uw probleem en/of vraag verwachten. Wij bespreken vooraf de te volgen strategie en wat in uw geval de beste aanpak is.

In complexe zaken wordt eerst een schriftelijke juridische opinie uitgebracht voordat vervolgstappen worden gezet (bv. het leggen van beslag, het dagvaarden van de wederpartij). Wij overleggen bij elke stap met u. Wij communiceren tijdig en regelmatig met onze klanten en zijn in onze communicatie concreet, helder en integer, zodat de klant snel weet waar hij/zij aan toe is en welke “aanvliegroute” het beste genomen kan worden.  Uiteraard krijgt u van alle correspondentie een kopie.

Geschillen

De juristen van Juridisch Raadsman zijn op basis van hun expertise en praktijkervaring in geval van een geschil vrijwel direct in staat om een inschatting te maken van de relevante juridische aspecten en kansen op succes. Onze juristen zijn door hun eigentijdse en doortastende wijze van aanpak vaak in staat om geschillen in der minne op te lossen en een voor alle partijen bevredigend compromis/schikking te bewerkstelligen. Het oplossen van een geschil door middel van een schikking/compromis geniet de voorkeur, omdat het voeren van een procedure kostbaar is en aan iedere procedure een zeker procesrisico kleeft.

Schriftelijke opdrachtbevestiging

Indien u besluit om van de diensten van de juristen van adviesbureau Juridisch Raadsman gebruik te maken, dan ontvangt u een schriftelijke opdrachtbevestiging en volmacht. In de opdrachtbevestiging worden de gemaakte afspraken bevestigd, wordt het plan van aanpak vastgelegd en wordt het verschuldigd honorarium en de overige kosten (zoals deurwaarderskosten en griffierecht) zo nauwkeurig mogelijk begroot.

Honorarium

Het aan ons kantoor verschuldigd honorarium wordt bepaald door de werkelijk bestede tijd maal het toepasselijk tijdstarief. Het toepasselijk uurtarief wordt vooraf aan u medegedeeld. Onze tarieven zijn aanmerkelijk lager dan de tarieven die door de meeste advocaten worden gehanteerd.

No Cure No Pay

Wij zijn bereid om zaken/kwesties die daarvoor geschikt zijn gedeeltelijk op “No cure No pay”, ofwel “No win No fee” basis aan te nemen. Deze vergoedingswijze heeft voor u als voordeel dat indien het geschil niet gunstig voor u afloopt, u niet met vergeefs gemaakte kosten wordt geconfronteerd. Bovendien vormt van beloning voor ons een extra prikkel om onze uiterste inspanning te leveren om een zo goed mogelijk resultaat te behalen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken omtrent de kwaliteit van onze dienstverlening.

Meer weten? Bel of stuur een e-mail