Juridisch Raadsman ondersteunt particulieren met gerechtelijke procedures.

Een particulier kan in het dagelijkse leven zomaar, onverwachts, tegen zijn wil en onnodig geconfronteerd worden met een juridische vraag of geschil. Immers, een particulier verricht als consument met enige regelmaat aankopen of neemt diensten van professionals af. Of een particulier is werknemer of sluit als freelancer/ZZP-er een overeenkomst met een opdrachtgever. Kortom: er zijn diverse situaties denkbaar waarin een particulier ongewenst met een juridisch probleem in aanraking kan komen.

De juristen van Adviesbureau Juridisch Raadsman kunnen u als deskundige raadsman bijstaan in onder andere de volgende kwesties:

  1. contractuele geschillen, zoals het niet op de vooraf afgesproken wijze nakomen van een overeenkomst (kortweg: wanprestatie);
  2. het gekochte product voldoet niet aan de verwachtingen of is niet geschikt voor normaal gebruik (non-conformiteit);
  3. aansprakelijkheidsrecht, met name onzorgvuldig, nalatig of gebrekkig handelen door uw wederpartij (ofwel onrechtmatige daad);
  4. arbeidszaken, zoals onterecht of niet verwijtbaar ontslag of onheuse bejegening op de werkvloer;
  5. huurkwesties, zoals betalingsachterstand en dreigende ontruiming;
  6. financiële geschillen met professionele partijen (opzegging lening of verzekeringen en hypotheekkwesties,);
  7. letselschadekwesties;
  8. bestuursrechtelijke geschillen met overheid, provincie of gemeente;
  9. sociaal verzekeringsrecht, onder andere rechten op uitkeringen;
  10. belastingzaken.Rechtshulp voor particulieren

Onze juristen kunnen u als procesvertegenwoordiger/gemachtigde bijstaan in civiele procedures , mits die tot de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbanken behoren (zaken met een financieel belang van maximaal € 25.000,–, alsmede arbeidszaken en huurkwesties).
De fiscalisten van adviesbureau Juridisch Raadsman kunnen u in belastingkwesties op een breed terrein adviseren en u begeleiden en bijstaan bij boekenonderzoeken en belastingcontroles, alsmede onderzoeken naar belastingfraude. In dat verband is van belang dat de fiscalisten van adviesbureau Juridisch Raadsman ruime ervaring hebben in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in belastingkwesties (gerechtshoven en Hoge Raad).

Meer weten? Bel of stuur een e-mail!